Autor Societat
28 maig 2015 a 11:30

El sistema de sanejament de Vic depura prop de 8 hm3 durant el 2014

0 Flares 0 Flares ×

Es millora la qualitat de la conca del riu Ter

Vista aèria de la depuradora de Vic (Osona) // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

Vista aèria de la depuradora de Vic (Osona) // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

El sistema de sanejament de Vic inclou l’edar, 17 km de col•lectors i 2 bombaments. Aboca a la riera de Rimentol. L’Administració Competent és el Consell Comarcal d’Osona.  El eistema està format per una depuradora amb capacitat de tractament de 25.500 m3/dia,  que seria l’equivalent al consum mig de 340.000 habitants. El seu funcionament ha contribuït a una important reducció de l’amoni i dels fosfats a la conca.  El sistema ha depurat durant el 2014 més de 7,8 hm3 d’aigua residual. Aquesta xifra és superior a la registrada l’any 2013 (7,4 hm3).

El complex de sanejament que dóna servei als municipis osonencs de Calldetenes, Gurb, Santa Eugenia de Berga, Sant Julià de Vilatorta i Vic, consta d’una depuradora – incorporada al Pla de Sanejament de Catalunya l’any 1991 i ampliada el 1999 – 17 quilòmetres de col·lectors en alta i dues estacions de bombament.

L’administració competent de la gestió del sistema és el Consell Comarcal d’Osona. Les aigües residuals, un cop degudament tractades i sanejades, es retornen a la riera de Rimentol, que acaba desembocant al riu Gurri, de la conca del Ter.

Millora qualitativa de la conca del Ter

Per sota de la depuradora de Vic hi ha un punt de control en el riu Gurri, just abans de la confluència d’aquest amb el Ter. Les dades disponibles gestionades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) indiquen que des de 1995 es constata un apreciable millora mediambiental de l’aigua de la conca, amb un descens de les concentracions d’amoni i fosfats, comportant una important millora qualitativa del riu Gurri, a la conca del Ter.

Dades tècniques del sistema de sanejament de Vic

La depuradora de Vic consta d’un sistema de depuració biològic, amb eliminació de nitrogen i fòsfor. Disposa de dues línies de tractament:

  1. la de l’aigua amb el pretractament, la decantació primària, el procés biològic i la decantació secundària
  2. la línia de tractament de fangs on trobem els espessidors per flotació, digestors anaeròbics i deshidratació per filtre de premsa

La planta depuradora duu a terme el tractament de 21.600 m³/dia de mitjana, assolint el compliment de la Directiva 91/271 en l’eliminació de la càrrega orgànica, nitrogen i fòsfor.

Sanejament a Catalunya

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

Dins del procés de revisió del segon cicle del Pla de gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures (2016-2021), que és una informació pública, hi ha programades diverses actuacions de sanejament, destinades a la millora de la qualitat del medi hídric a la comarca d’Osona, amb una inversió prevista de 3 milions d’euros.

A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×