Autor Societat
3 Maig 2015 a 14:30

7.345 joves s’han beneficiat dels serveis de l’Àrea de Suport Jove Tutelats i Extutelats

El servei ofereix als joves suport tècnic i educatiu

Departament de Benestar Social i Família

Departament de Benestar Social i Família

La consellera Neus Munté, al Ple celebrat el passat dimecres 29 d’abril al Parlament de Catalunya va recordar que “Catalunya disposa des de l’any 1994 d’un servei per a joves extutelats, que ha esta sempre un aspecte cuidat pels diferents governs i que és referent a nivell europeu i de l’Estat espanyol”. Va destacar que “disposa d’una oferta de serveis i programes adequats a les necessitats dels joves que surten del sistema de protecció i, d’aquesta manera, es garanteix la seva igualtat d’oportunitats i es configura com un sistema en el que hi participa de manera molt important una xarxa d’entitats que hi col·labora molt activament”.

L’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) ofereix a joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen recursos propis, familiars o laborals un suport tècnic i educatiu en l’àmbit d’habitatge, inserció laboral, seguiment socioeducatiu i psicològic, suport afectiu, assessorament continuar, suport econòmic i suport jurídic.

Munté va explicar que “es tracta d’acompanyar el jove cap al seu procés d’autonomia personal amb l’objectiu de fer el seguiment personalitzat per part d’un professional referent i durant un període determinat de temps basat en un compromís, un Pla de treball, que marcarà un camí cap a la progressiva integració social i laboral, la seva independència i autonomia, entesa aquesta última com la capacitat del jove per desenvolupar la seva vida quotidiana sense la necessitat de la intervenció dels serveis especialitzats”. Permet al jove afrontar el seu futur com adult amb suficients garanties i reduir al màxim el nivell de risc de no assolir una plena integració social.

Els programes ASJTET són dinàmics i adequats al perfil del jovent en funció dels canvis socials, econòmics i del seu entorn institucional. Per aquest motiu, des dels inicis s’han anat reforçant programes i s’han introduït de nous.

Programa d’habitatge

El programa d’habitatge ofereix vivenda temporal al jovent. La proposta intenta que el subjecte sigui actiu en el seu propi procés.

El programa inclou: Servei de pis assistit per a jovent de 16 a 18 anys, Servei de pis assistit per a major de 18 anys, Servei de residència o pisos per a jovent vinculat a programes d’inserció laboral i Servei d’Acompanyament especialitzat per a jovent, lligat a una necessitat d’atenció especialitzada, que desaconsella la seva institucionalització en un recurs residencial.

Des que es duu a terme aquest programa han estat atesos 3.690 joves, dels quals 538 corresponen a l’any 2014. Aquest 2015 el programa té un pressupost assignat de 5,7M€.

Programa Via Laboral

La finalitat del programa és afavorir que el jovent defineixi i executi el seu projecte professional, emmarcat dintre del seu pla vital i de futur.

Dins el programa s’ha de diferenciar entre el paper dels propis joves tutelats i extutelats en risc social. El fet diferenciador del servei va donat per la transversalitat del treball en xarxa ja que servei per a la interacció entre els diferents programes que conformen l’ASJTET.

Des que es porta a terme el programa s’han atès 2.235 joves, dels quals 389 corresponen a l’any 2014. Enguany el pressupost és de 350.000€.

Programa de suport econòmic

El programa pretén proporcionar el jovent major d’edat extutelat, ingressos econòmics que els permetin desenvolupar el seu projecte d’autonomia i independència de manera progressiva.

Tot jove extutelat sense ingressos disposa del dret a una prestació econòmica. Es tracta d’una quantitat anual equivalent a l’indicador de renda de suficiència, és a dir, 663,98€ mensuals.

El pressupost pel programa ha anat evolucionant de 3,9 milions al 2011 fins als 6 milions el 2015.

L’any 2014 es va aconseguir una millora substancial en la prestació per a joves extutelats ampliant la població destinatària. Fins el moment només poden ser-ne beneficiaris els joves sotmesos a tutela de mínim 3 anys.

Enguany, els joves tindran dret a la prestació temporal limitada durant 6 mesos.

Des de 2007 han estat atesos 3.065 joves, dels quals 583 corresponen a l’any 2014.

Programa d’acompanyament jurídic

El Programa d’acompanyament jurídic vol donar assessorament, acompanyament jurídic i mediació fent un seguiment individualitzat dels casos.

Des de l’any 2006 han estat atesos 1.310 joves, dels quals 270 corresponen a l’any 2014.

Finalment, per tal de treballar en la millorar continua i dins del Pla de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), l’ASJTET està treballant en la construcció d’un sistema d’indicador d’avaluació de la seva activitat que es preveu estigui finalitzat dins el 2015 i comenci al 2016.

Switch to mobile version