Autor Articles i estudis
25 Setembre 2015 a 14:00

Nou impost sobre habitatges buits

El govern de la Generalitat de Catalunya a partir del 23 de Juliol, amb la Llei 14/2015, aplicarà un Impost als Habitatges que estiguin Buits durant un període de 2 anys.

Pisos // Imatge Gencat

Pisos // Imatge Gencat

El passat 23 de Juliol, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es va publicar la llei 14/2015, del 21 de Juliol, de l’impost sobre els Habitatges Buits.

Segons el preàmbul de la pròpia llei, es un impost de naturalesa directa i que gravarà l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges, pel simple fet de romandre desocupats de manera permanent. I l’objectiu principal es reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició del lloguer social.

Sembla ser que es un impost dirigit pràcticament a gravar a les Entitats financeres, per tots aquells habitatges que tenen buits, ja que només grava a les persones jurídiques. Però no em de perdre de vista que també grava a totes aquelles persones jurídiques que tenen habitatges desocupats i que no pertanyen al tercer sector, ni son administracions públiques que estarien exemptes.

La Generalitat de Catalunya considera que afectarà com a mínim a 15.000 pisos que actualment estan en mans de les Entitats financeres en els 70 municipis amb una major demanda d’habitatge, i que aquest impost reactivarà el mercat Local.

La mitjana de la tributació serà entre 850€ i 1.650€ per habitatge buit, i que això suposarà un increment de recursos pels propis municipis, amb un total entre 13 i 25 milions anuals d’euros, i que tal com estableix la pròpia llei la seva destinació es prioritzarà que es destinin al municipis on s’han obtingut aquest ingressos, per finançar les actuacions protegides pels plans d’habitatge.

Com a coses importants a tenir en compte i que s’ha de destacar:

 La data de meritació per aplicar l’impost serà a 31 de desembre de cada any. Es a dir, gravarà a tots aquells habitatges que portin desocupats durant mes de 2 anys sense causa justificada a data 31 de desembre. Com aquesta llei entra en vigor a partir del 24 de Juliol de 2015, tot indica que s’aplicarà ja a 31 de desembre de 2015.

 1. Que es gravaran tots aquells habitatges que es destinin a lloguer turístics i no estiguin inscrits en el registre que gestiona el departament en matèria de turisme.
 2. Que no nomes gravarà a les persones jurídiques propietàries d’aquells habitatges vuits que compleixin les condicions, sinó també a tots aquells subjectes passius les persones jurídiques que siguin titulars d’un dret dusdefruit, de un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

Aquest impost gravarà a tots aquells habitatges desocupats de manera permanent durant mes de 2 anys sense causa justificada, degut a que aquesta desocupació afecta a la funció social de la propietat de l’habitatge.

Com a causes justificades entre altres podem destacar:

 1. Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.
 2. Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, amb unes característiques específiques que explica la pròpia llei.
 3. Que l’habitatge estigui hipotecat i que en aquesta hipoteca de forma explícita faci impossible la destinació a habitatge.
 4. Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.
 5. Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit en els últims 5 anys, amb l’objectiu de rehabilitar-lo, sempre i quant tingui un antiguitat de mes 45 anys i que tingui habitatges ocupats que no permetin aquesta rehabilitació.

Els contribuents son les persones jurídiques propietàries d’habitatges, i queden EXENTS d’aquest impost:

 • Les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret de l’habitatge.
 • Les entitats i establiments de serveis socials de Catalunya.
 • El habitatges qualificats de Protecció Oficial.
 • Habitatges situats a zones d’escassa demanda acreditada, segons el Pla territorial sectorial de l’habitatge.
 • Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social.
 • Els habitatges destinats a usos regulats per legislació turística o altres activitats econòmiques no residencials, que es puguin acreditar en els últims 2 anys, i que compleixin amb les obligacions fiscals corresponents. Pels habitatges d’us turístic a més han d’estar inscrits en el registre que gestiona el departament en matèria de turisme.

Còmput dels 2 anys:

Aquest còmput s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer. I que el titular hagi estat titular de l’habitatge durant 2 anys de manera continuada.

En el cas de nova construcció: 3 mesos a partir de la data del certificat de final d’obra.

La llei també contempla que la ocupació de un període de 6 mesos com a mínim, de l’habitatge es causa d’interrupció del còmput del 2 anys.

Justificació d’ocupació: es podrà acreditar que un habitatge està ocupat quant el titular disposi d’un títol com pot ser el d’arrendament o qualsevol altre d’anàleg, o qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret.

Com es calcula aquest impost?

La Base Imposable sobre la qual s’aplicarà l’impost es sobre els m2 dels habitatges buits que compleixen les condicions, en la data de meritació de l’impost.

I com a Data de Meritació es tots aquells habitatges que portin més de 2 anys vuits a 31 de Desembre de cada any.

La Quota Íntegra  de l’impost s’aplicarà segons la taula següent:

Exemple:

Un habitatge de 100m2 que hagi estat desocupat durant els últims 2 anys a data 31/12/2015, sense cap justificació l’impost a aplicar serà el següent:

 100m2  x 10€/m2 = 800€ de quota íntegra de l’impost anual.

Bonificacions:

També es contemplen una sèrie de bonificacions percentuals i progressives aplicables sobre la quota íntegra, per reduir la càrrega tributaria del contribuent que posa part dels seus habitatges buits en el mercat de lloguer assequible, complint d’aquesta manera una de les funciones de la pròpia llei de major demanda de habitatges de lloguer.

Les Taula de bonificacions es la següent:

Resta pendent la publicació del Reglament que establirà en que terminis s’hauran de fer presentació de les autoliquidacions i del seu ingrés.

En quant al model s’estableix que sortirà en el termini d’un mes a partir de l’aprovació del corresponent Reglament.

Maite Reina Cuadra

Assessora Fiscal en Activa Consultoria.

Switch to mobile version