Autor Economia
26 Juny 2016 a 18:00

El PIB català creix el 3,6 % interanual

Deu trimestres consecutius de creixement

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment interanual del 3,6% al primer trimestre del 2016 i encadena deu trimestres consecutius de creixement. Tot i que la dada mostra una variació inferior en comparació amb el trimestre anterior (3,9%), l’economia catalana es manté en taxes de creixement elevades, que superen lleugerament la mitjana espanyola (3,4%) i doblen la mitjana de la UE-28, (1,8%). Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el conjunt de l’economia catalana creix impulsat per l’evolució positiva de la demanda interna, que augmenta un 3,4% interanual i compensa el saldo negatiu dels intercanvis amb l’estranger (-0,8%).

En termes intertrimestrals, el PIB de Catalunya mostra símptomes d’una moderada desacceleració (0,7%) i se situa una dècima per sota de la corresponent dada espanyola (0,8%). No obstant això, el PIB català creix consecutivament cada trimestre des del segon trimestre del 2013. Pel que fa a l’agregat de la UE-28, l’increment trimestral registrat ha estat del 0,5% en el mateix període.

Entre els factors explicatius de l’evolució del PIB català al primer trimestre de l’any, destaca que la demanda interna continua creixent a un ritme notable (3,4%), tot i que menys que el trimestre anterior (4,2%). En gran manera, l’evolució de la demanda interna respon al creixement del consum de les llars (3,5%), malgrat que aquesta variable mostra senyals de moderació. L’evolució de la demanda interna també es deu al creixement del consum de les administracions públiques (3,6%). Així mateix, la formació bruta de capital en construcció es manté en taxes de creixement elevades (3,5%) i segueix la tendència iniciada en la segona part de l’any anterior. Per la seva banda, la formació bruta de capital en béns d’equipament mostra senyals d’alentiment, però es manté en taxes positives (2,5%). En conjunt, la formació bruta de capital creix a nivells propers al 3%.

Pel que fa a l’aportació del sector exterior al creixement de l’economia catalana, el saldo dels intercanvis amb l’estranger manté una contribució negativa (-0,8%), si bé millora en relació amb el trimestre anterior (-1,1%). Entre els factors explicatius d’aquesta evolució, destaca el bon comportament de les importacions de béns i serveis, que registren una variació del 6,8% respecte del mateix període de l’any anterior. D’altra banda, les exportacions de béns i serveis segueixen contribuint positivament a l’evolució de la demanda, però en desacceleren el ritme de creixement, que arriba al 4,0% interanual. Finalment, cal destacar que el consum dels residents a l’estranger es manté en taxes positives i repunta fins a assolir el 4,9% respecte del mateix període de l’any anterior; en canvi, el consum dels estrangers en el territori evoluciona a un ritme més moderat, de l’1,5%.

L’anàlisi de l’òptica de l’oferta permet apreciar la consolidació del sector de la construcció, que encadena el cinquè trimestre de creixement i es manté en els nivells amb què va tancar el 2015 (4,2%). D’altra banda, els serveis mantenen un ritme elevat de creixement (3,9%), mentre que la indústria alenteix el creixement i registra una taxa de variació interanual del 2,7%, 7 dècimes inferior al darrer trimestre del 2015. En el cas dels serveis, creixen moderadament per l’evolució del comerç i per la caiguda dels transports al primer trimestre del 2016. Pel que fa a la indústria, algunes de les principals branques han protagonitzat caigudes de la producció; és el cas de les branques de fabricació de vehicles de motor i complements, les de reparació de maquinària i equipament, les de fabricació de mobiliari i, especialment, les branques de fabricació de begudes, fusta i suro i les d’arts gràfiques. Finalment, l’agricultura registra una taxa interanual negativa del 0,7% al primer trimestre de l’any

#
Switch to mobile version