Autor Economia
30 Octubre 2016 a 10:00

L’ATC engega el procés formal per assumir la gestió dels impostos cedits

La Generalitat denuncia els dos convenis de col·laboració que té amb el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat

Agencia Tributaria Catalunya
A partir de l’1 de setembre del 2017, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) exercirà totes les actuacions que actualment li permet el marc autonòmic i estatutari en matèria de gestió dels tributs cedits –Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD). L’ATC assumirà les funcions d’atenció i informació al contribuent, comprovació, liquidació i recaptació d’aquests tributs que actualment realitzen els registradors de la propietat. Abans, però, l’1 de gener del 2017, l’ATC ja podrà desenvolupar les tasques de gravació i digitalització de tots els documents que es presentin a l’Agència, funcions que ara es duen a terme de forma externalitzada.
Aquestes són les principals conseqüències de la decisió de la Generalitat de posar punt i final als dos convenis de col·laboració signats entre l’ATC i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat. Així ho ha comunicat el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, al degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, Luís Suárez.
El primer conveni que es denunciarà és el referent a la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació, que venç a finals d’aquest any. En aquest sentit, l’ATC assumirà les tasques derivades de la implementació de les TIC,  del sistema G@udí, en relació amb els documents que es presenten a les delegacions de l’ATC. Així doncs, a partir del proper 1 de gener de 2017, les funcions de gravació i digitalització seran desenvolupades per l’Agència Tributària de Catalunya. La denúncia del segon conveni, que es va signar el novembre del 2012 i venç el 31 d’octubre del 2017, permetrà a la Generalitat assumir la gestió dels impostos cedits.
El Govern facilitarà la incorporació dels treballadors de les OL a l’ATC
 
Durant la reunió, Salvadó ha manifestat la voluntat del Govern català de facilitar la incorporació a l’ATC dels treballadors de les oficines liquidadores, que actualment treballen en règim laboral.
Segons ha explicat el secretari, la millor fórmula per dur a terme aquesta operació i aconseguir el nivell més alt d’eficiència possible, dins del marc jurídic de la Funció Pública, és la incorporació del personal com a funcionari interí, a través de diferents processos selectius de lliure concurrència que es faran de manera gradual i d’acord amb cada categoria laboral. La voluntat del Govern és donar l’oportunitat de continuar treballant dins el marc de l’Agència Tributària de Catalunya a tots aquests professionals que fa temps que desenvolupen una funció important en la gestió i recaptació dels tributs.
Un estalvi de 17 milions d’euros per a l’Administració catalana
 
Aquests convenis amb els registradors de la propietat tenen un cost previst per a l’Administració de 27’5 milions d’euros per a l’any 2016, que es preveu que al 2017 ascendeixi a uns 30 milions, mentre que paral·lelament s’està pagant a l’Administració tributària de l’Estat prop de 9,5 milions anuals en concepte de la recaptació via executiva. L’assumpció d’aquestes competències i la gestió integrada comportarà un estalvi estimat de 17 milions d’euros per a l’Administració catalana. L’ATC haurà d’assumir les despeses de funcionament (personal, lloguers, adequació dels espais, serveis generals, entre d’altres) que comportarà el seu desplegament territorial, amb l’obertura de les 15 noves oficines pròpies. Aquestes se sumaran a les 4 delegacions que ja té a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
Un salt qualitatiu en la prestació de serveis al contribuent
 
La voluntat del Govern és aproximar la totalitat dels serveis de l’Agència Tributària de Catalunya al contribuent, a través de la xarxa de 19 oficines pròpies de gestió tributària que l’Agència tindrà desplegades arreu del territori l’any vinent i que oferiran al contribuent la globalitat dels serveis que ara només es presten a les quatre delegacions territorials.
En un segon nivell de desplegament, s’ubicaran funcionaris de l’ATC en oficines compartides amb l’Administració local. Està previst obrir uns 10 nou punts de servei tributari que es concretaran a principis d’any i que reforçaran la proximitat als contribuents, especialment en les zones amb menys densitat de població. Paral·lelament, es continua comptant amb la xarxa Tributs de Catalunya, que ofereix el servei de finestreta única a les 142 oficines que en formen part.
La presentació telemàtica, una aposta clara de futur
 
Aquesta decisió s’emmarca en la voluntat del Govern català d’assumir totes les funcions tributàries que el marc autonòmic atribueix estatutàriament i preparar els fonaments de la futura hisenda catalana. I, al mateix temps, construir una Administració tributària més moderna i eficient.
Actualment, els col·lectius de professionals (gestories, etc) fan un 33% dels tràmits tributaris per la via telemàtica. La resta d’autoliquidacions es tramiten presencialment: el 31% a les quatre delegacions que avui té l’ATC a Catalunya i el 36% restant a la finestreta de les oficines liquidadores que avui gestionen els registradors de la propietat. La voluntat de l’Agència és reduir els tràmits presencials i incrementar els supòsits de presentació obligatòria per mitjans telemàtics per als col·lectius de professionals.
Els contribuents que de manera particular s’adrecen a les oficines liquidadores per complir amb les seves obligacions tributàries representen un 16% del total de presentacions. A partir de l’1 de setembre del 2017, aquells ciutadans que vulguin realitzar l’autoliquidació dels tributs gestionats per la Generalitat de manera presencial, ho podran fer a qualsevol de les 19 oficines de l’ATC, així com a les 142 oficines de Tributs de Catalunya.
Switch to mobile version