Autor Economia
26 Desembre 2016 a 15:00

Autcat demana una memòria de la Llei de Reformes del Treball Autònom

 Que garanteixi la viabilitat econòmica

Autcat

L’Organització d’Autònoms de Catalunya – Autcat, adscrita a la patronal catalana Cecot, ha remès als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats un document de consideracions a la proposició de llei de reformes urgents del Treball autònom presentada al novembre pel Grup Parlamentari Ciutadans.

Entre les consideracions prèvies, Autcat demanda acompanyar el projecte de Llei amb una memòria que garanteixi la seva viabilitat econòmica. El seu president, Enric Rius, expressa un dubte generalitzada: “Quin és l’impacte econòmic de les mesures proposades sobre els pressupostos generals? I, en aquest sentit, s’ha previst algun sistema que permeti finançar aquestes mesures? “.

Rius considera que si les mesures realitzades són el punt de partida d’una reflexió profunda sobre la realitat dels autònoms i l’inici d’altres mesures per millorar la seva situació “endavant i benvingudes. Però si han de servir per poder dir que ja han fet les reformes que els autònoms necessitem, llavors preferim que no facin res per ara i que treballem conjuntament en la definició d’un paquet de propostes més complet del que s’ha presentat per ara “.

Si bé Autcat valora positivament la iniciativa, creu necessari que: aquesta també aposti per dotar d’un marc de major garantia jurídica l’enquadrament de les persones treballadores en els règims general i d’autònoms de la Seguretat Social; i que s’estableixi un tracte diferenciat per a les diferents tipologies d’autònoms, ja que l’Organització d’Autònoms de Catalunya considera que són tres les tipologies diferents que requereixen d’una adaptació tant en la cotització, com en el seu tractament jurídic:

a)     El treballador autònom, que treballa per compte propi i no d’un altre.

b)     L’autònom administrador societari.

c)     El treballador autònom dependent (TRADE)

En aquest sentit, Autcat considera que caldria establir una cotització en base als ingressos per als autònoms administradors societaris i per als TRADE.

L’exposició de motius de la proposta fa constar que les mesures implementades fins ara han anat més orientades a estimular l’augment d’autònoms en el mercat laboral – a través de l’abaratiment dels costos a la Seguretat Social, la tarifa plana per a emprenedors i el contracte d’emprenedors – que a millorar les possibilitats de supervivència de les empreses i el seu creixement i enfortiment, afirmació que Autcatcomparteix. L’Organització d’Autònoms de Catalunya també es mostra d’acord amb el fet que, en matèria de Seguretat Social, s’ha de considerar que la idiosincràsia d’un autònom no té res a veure amb la d’un assalariat. Els seus ingressos no són fixos, són incerts i variables en el temps, com ho és la seva activitat, i per tant, té poc sentit que les seves obligacions amb la Seguretat Social, sí que ho siguin.

Actualment, tal com es defineix en el text presentat al Congrés, autònoms amb pèrdues o rendiments nets molt reduïts, inclusivament per sota del salari mínim interprofessional, es veuen obligats a assumir costos fixos de Seguretat Social que resulten insostenibles. Molts d’ells podien no estar en l’obligació d’afiliar i cotitzar en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms, en no haver habitualitat en la seva activitat, però no hi ha un criteri clar i fixat normativament per establir quan es dóna la mateixa, la qual cosa genera inseguretat jurídica a l’hora de decidir donar-se d’alta o no en aquest règim especial. Una situació que Autcat ha reclamat definir en el seu informe de consideracions.

Pel que fa a l’articulat de la proposta, l’Organització d’Autònoms de Catalunya ha remès les següents consideracions:

Respecte al Títol I:

·          Article 1. Autcat valora positivament la modificació dels recàrrecs per ingrés fora de termini de les quotes dels autònoms perquè siguin proporcionals al temps de retard en el pagament i no una mera sanció. No obstant això, cal recuperar també l’ajornament ordinari, és a dir, quan l’autònom conegui, en el termini voluntari d’ingrés, que no tindrà prou liquiditat per fer front al pagament, que pugui demanar ja un ajornament, sotmès a un interès legal de ajornament, però sense recàrrecs ni sancions.

·          Article 2. Caldria establir un sistema d’ajudes vinculat als ingressos de l’autònom per evitar que en conseqüència un autònom tingui un elevat nivell d’ingressos, cotitzi per la base mínima i més gaudi de bonificacions.

Pel que fa al títol II:

·          Article 3. D’acord parcialment pel que fa a l’ampliació de les bonificacions socials que es planteja. Tot i que, com s’apuntava abans, cal desterrar el sistema de bonificacions objectiu als autònoms i aplicar el criteri de bonificar subjectivament en funció dels seus ingressos d’activitat, no pel simple fet de donar-se d’alta al règim d’autònoms.

·          Article 5. aplicar els mateixos comentaris descrits a l’article 3.

Pel que fa al títol IV:

·          Article 6. Quant als temes tributaris, es valora positivament aquesta proposta, però no s’hauria d’aplicar exclusivament en relació al vehicle. Actualment Hisenda no accepta cap despesa com a deduïble que no tingui caràcter d’exclusivitat per l’activitat, per tant, caldria una menció expressa a la resta de despeses importants que es produeixen en les activitats, com ara el combustible, els peatges, les reparacions , la telefonia mòbil, els ordinadors, etc., que a dia d’avui no són acceptats per aquest requisit d’exclusivitat.

La Comissió d’Ocupació i Seguretat Social del Congrés dels Diputats ha admès a tràmit ( BOCG. Congrés dels Diputats Núm. B-56-2 de 2016.12.02) . El termini d’esmenes i propostes a la iniciativa finalitza el proper 28 de desembre.

Dades demografia autònoms

Els treballadors autònoms conformen a Espanya un col·lectiu de més de tres milions de persones (3.206.336) i que suposa el 18,3 per cent del total dels treballadors donats d’alta a la Seguretat Social. Del total d’autònoms, 1.984.268 són autònoms persona física, dels quals el 21,9 per cent (434.397) tenen treballadors contractats (878.619). A Catalunya els treballadors autònoms suposen un col·lectiu de 530.547, representant el 17,2% de l’ocupació total.

sobre Autcat

El Autcat va ser creada el 2004, agrupa el col·lectiu d’autònoms dins la patronal catalana Cecot. Representa prop de deu mil autònoms i té com a missió la defensa dels interessos dels autònoms emprenedors. També ofereix serveis d’informació i assessoria específica adreçada a aquest col·lectiu.

Switch to mobile version