Autor Esports
8 Abril 2017 a 10:00

El PIB de l’esport suposa el 2,1% del total

A la demarcació de Barcelona

Diba esports josep salom

El diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, Josep Salom ha participat a la presentació de l’estudi: «Avaluació del pes econòmic de l’Esport a la província de Barcelona», que ha tingut lloc a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona. A l’acte han participat també, la cap de l’Oficina d’Activitats Esportives de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera, l’economista i autora de l’estudi Júlia Bosch i el vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Alfred Albiol.

En paral·lel, el president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del CEC Josep Maria Gay de Liébana ha fet la introducció.

Josep Salom ha afirmat que «l’estudi té com a principals objectius aconseguir una fotografia acurada de l’actualitat de l’economia, en l’àmbit esportiu, a la demarcació de Barcelona». Conèixer les tendències, identificar nous mercats i oportunitats que es desprenen «constatar que l’increment de la pràctica de l’esport implicar un augment del turisme, de l’ocupació, tot això emmarcat dins les línies estratègiques de treball d’aquest mandat a la corporació», ha dit.

Elisenda Noguera ha destacat que l’estudi va ser un encàrrec de la Diputació de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra «que pretén veure l’impacte de l’esport i posar de relleu que l’esport genera economia, productivitat, ocupació, sense oblidar que tot i la crisi el sector de l’esport ha resistit bé i ha obtingut bons resultats».

Alfred Albiol i Josep Maria Gay de Liébana han agraït a la Diputació la confecció d’aquest estudi i han coincidit en destacar la bona sinèrgia entre les dues entitats alhora de treballar i desenvolupar projectes com el que s’ha presentat avui.

De la seva part, Júlia Bosch ha fet una presentació acurada de l’estudi.

L’esport té una important vessant social. Aquesta rellevància té una traducció econòmica en tant que les activitats d‘aquest sector generen producció de béns i serveis, distribueixen rendes i creen ocupació, al temps que la inversió necessària en les corresponents infraestructures esportives.

L’estudi de la Diputació de Barcelona ”Avaluació del pes econòmic de l’Esport a la província de Barcelona” posa de relleu que el pes de la producció efectiva total del sector de l’esport barceloní sobre el conjunt de la demarcació de Barcelona, mesurat a partir del producte interior brut (PIB), se situava en un 2,1% l’any 2013. D’altra banda, el pes dels ocupats en el sector de l’esport sobre la població ocupada a la demarcació de Barcelona va ser d’un 2,2%.

Per posar en context aquestes xifres, cal assenyalar que segons dades del PIB per a 44 branques d’activitat que proporciona l’Idescat per a Catalunya, el pes del sector tèxtil sobre el total va ser d’un 1% el 2013, mentre que els productes metàl·lics suposaven un 1,2% del total, els productes farmacèutics i la fabricació de material de transport un 1,3% i les indústries químiques un 2,2%. Pel que fa a les branques de serveis, la informació i comunicacions aportava al PIB català un 3,3%, l’educació un 4,1% i el comerç al detall un 5,4%.

El VAB (valor afegit brut) del sector de l’esport a la demarcació de Barcelona va ser de 1.612 milions d’euros el 2013, dels quals un 87% corresponia als productors del sector privat i el 13% restant als productors del sector públic. D’altra banda, la producció efectiva total del sector de l’esport barceloní, la qual s’obté de sumar els consums intermedis al VAB, suposava més de 2.950 milions d’euros.

El total d’ocupats en el sector de l’esport a la demarcació de Barcelona l’any 2013 va ser de 47.991 persones. Cal destacar que, aquest indicador, no inclou la important tasca del voluntariat en l’esport, és a dir, de les persones que treballen un nombre d’hores a la setmana sense rebre remuneració i, per tant, no computen ni en el total d’ocupats ni en el càlcul del VAB.

Dels gairebé 48.000 ocupats en el sector de l’esport barceloní l’any 2013, un 51% treballava a les institucions privades sense finalitat de lucre, un 35,4% al sector privat amb ànim de lucre, un 5,4% al sector públic, i el 8,1% restant a l’educació esportiva, en la qual la gran majoria corresponia al professorat no universitari.

El nombre d’ocupats en el sector públic barceloní relacionats amb l’esport va ser el 2013 d’unes 2.600 persones, dels quals un 86,7% treballava als ajuntaments, un 11,8% a les diferents empreses de la Generalitat de Catalunya, i un 1,5% a la Diputació de Barcelona.

En aquest context, La Diputació de Barcelona va realitzar el 2009 un estudi, conjuntament entre l’Institut d’Estudis Territorials i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la corporació, que va abordar l’estimació del pes econòmic del sector esportiu dels anys 2006-2007.

La situació econòmica dels darrers anys ha afectat l’estructura productiva de la demarcació i és per això que s’ha realitzat una actualització de l’estudi amb les darreres dades disponibles, que són les de l’any 2013.

Federacions esportives i consells esportius

Les federacions són entitats privades d’interès públic i social dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense ànim de lucre que entre les seves finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva.

A Catalunya hi ha un total de 70 federacions esportives. A més, hi ha la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), l’entitat representativa del conjunt de les federacions.

D’altra banda, els consells esportius són agrupacions esportives formades per centres o associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments, i consells comarcals, que es dediquen al foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar de caràcter no obligatori dins d’un àmbit territorial determinat, d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya.

El VAB de les federacions imputable a la demarcació de Barcelona va ser de gairebé 22 milions d’euros el 2013, amb unes remuneracions dels assalariats que suposaven el 86,3% del VAB amb 18,8 milions d’euros, i un excedent brut d’explotació que representava el 13,7% amb uns 3 milions d’euros.

Els consells esportius de la demarcació de Barcelona van generar un VAB de gairebé 4 milions, amb unes remuneracions dels assalariats que suposaven gairebé la totalitat del d’aquest VAB (97,9%).

Clubs esportius

A Catalunya hi ha al voltant de 8.300 clubs registrats i en actiu que són la base de l’activitat esportiva, tant en la vessant de participació com en la de competició. Així, promouen iniciatives, fomenten el gust per l’esport, són un centre de reunió i intercanvi, organitzen competicions i, juntament amb el voluntariat, són el principal suport a l’organització d’esdeveniments esportius.

La producció dels clubs esportius de la demarcació de Barcelona el 2013 va ser de gairebé 1.400 milions d’euros, amb uns consums intermedis que suposaven el 41,2%. D’altra banda, l’aportació al VAB esportiu dels clubs va ser de 818 milions d’euros el mateix any, dels quals el 82% va correspondre a les remuneracions dels assalariats i el 18% restant a l’excedent brut d’explotació. Les SAE i el FC Barcelona, és a dir, els grans clubs esportius, sumen gairebé el 46% del total del VAB generat pel conjunt de clubs de la demarcació.

 

Switch to mobile version