Autor Ensenyament
5 Maig 2017 a 15:00

79.183 alumnes realitzen la prova d’avaluació de sisè de primària

Als 2.247 centres  d’educació primària de Catalunya 

Examen

Examen // Imatge del web Wikimedia Commons (Foto: Alberto G)

Un total de 79.183 alumnes d’educació primària realitzen ahir i avui la prova d’avaluació de sisè de primària, que avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa. La prova s’aplicarà de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya, que en aquesta edició seran un total de 2.247.
La prova, que s’aplica per novè any consecutiu, enguany compta amb 3.477 aplicadors que en controlaran la correcta realització i amb 1.106 correctors que en faran la correcció. Aquesta prova la dissenya el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
Les dades d’alumnat que realitzarà les proves segons el servei territorial són:
Servei Territorial
Alumnes
Baix Llobregat
9.162
Barcelona Comarques
8.857
Catalunya Central
5.721
Consorci d’Educació de Barcelona
13.684
Girona
7.995
Lleida
4.187
Maresme-Vallès Oriental
9.865
Tarragona
7.052
Terres de l’Ebre
1.719
Vallès Occidental
10.941
Total
79.183
Competències que s’avaluaran
La prova es distribuirà en quatre sessions, dues cada matí, d’acord amb les quatre competències avaluades. Ahir s’avaluaren la competència matemàtica i en llengua catalana i (i aranès a la Vall d’Aran, que faran 86 alumnes); i avui, la competència en llengua castellana i en llengua estrangera –un total de 76.325 alumnes faran la prova en anglès i 451 en llengua francesa-.
La prova està formada per quatre quaderns, també d’acord amb les matèries avaluades: competència lingüística en llengua catalana, competència lingüística en llengua castellana, competència lingüística en llengua estrangera i competència matemàtica. L’alumnat de la Vall d’Aran té un quadern de competència lingüística en llengua occitana (aranès). Cada quadern consta del corresponent full de respostes.
Els quaderns de llengua catalana i castellana avaluen la comprensió lectora –obtenció d’informació, interpretació i reflexió-, l’expressió escrita –lèxic, claredat d’idees i morfosintaxi, entre d’altres- i l’ortografia a través d’un dictat. El de llengua estrangera avalua la comprensió lectora i oral mitjançant ítems tancats i l’expressió escrita amb l’elaboració d’una breu redacció per mesurar la competència discursiva i lingüística. Finalment, la competència matemàtica avalua l’habilitat de l’alumnat per comprendre i interpretar diferents tipus d’exercicis i problemes, amb ítems referits a la numeració i càlcul, l’espai, mesura i lectura de gràfics, i les relacions i canvi.
En l’edició del curs vinent d’aquesta prova de sisè de primària s’avaluarà com a novetat la competència cientificotecnològica, que enguany han dut a terme com a prova pilot un total de 1.372 alumnes. Aquest àmbit ja s’ha avaluat en les dues darreres edicions de les proves d’avaluació de quart d’ESO.
Objectiu de la prova
Aquesta prova mesura el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’educació primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. La prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria.
A més, amb l’avaluació de sisè de primària es facilita el trànsit de l’educació primària a la secundària, atès que els alumnes que no superin alguna de les competències avaluades disposaran de material per poder treballar els diferents àmbits durant el període d’estiu. L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a l’educació secundària.
Els centres i les famílies rebran un informe abans d’acabar el curs escolar amb informació sobre els resultats obtinguts, en el cas dels centres referent al conjunt de l’alumnat i en el cas de les famílies referent al seu fill/a.
Switch to mobile version