Autor Economia
24 Setembre 2017 a 10:00

És més sostenible a Catalunya que al conjunt de l’estat espanyol

El sistema de la Seguretat social

seguretat social Catalunya-Espanya

Un sistema de Seguretat Social exclusivament català seria més sòlid i més viable des d’un punt de vista econòmic que l’actual sistema espanyol. Així ho conclou l’estudi Els fons de la Seguretat Social a Catalunya. Evolució Financera i principals indicadors que incideixen en la viabilitat de les pensions a Catalunya, elaborat conjuntament pel departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
L’objectiu d’aquest document és valorar la situació financera del conjunt de la Seguretat Social a Catalunya i els aspectes que en condicionen la sostenibilitat. Per fer-ho, d’una banda s’analitza el comportament dels principals factors macroeconòmics vinculats a la sostenibilitat de les pensions (taxa d’atur, taxa d’ocupació i salaris, entre d’altres); d’altra banda, es mostra l’evolució dels ingressos i despeses del sistema en els darrers anys, en base a les dades de liquidacions publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i la Intervenció General de l’Estat (IGAE).
Així doncs s’observa que, en els darrers anys, l’envelliment progressiu de la població i la crisi han generat saldos negatius, però el dèficit per habitant a Espanya (389€ el 2016) dobla el de Catalunya (177€). A Catalunya, els factors del mercat de treball que incideixen sobre els ingressos són més favorables: té més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més alts. Des del 2013, el dèficit de les prestacions vinculades a cotitzacions socials s’ha reduït a Catalunya un 72,5%, i es preveu que en els propers anys continuï baixant.
Factors que incideixen en la sostenibilitat del sistema 
La despesa en pensions depèn bàsicament de tres factors: un factor demogràfic (la ràtio entre la gent gran i la gent en edat de treballar), un factor de mercat de treball (taxa d’ocupació, afiliació a la Seguretat social, nivell de salaris, atur…) i un factor institucional, que recull les característiques legals del sistema de pensions.
Catalunya presenta factors del mercat de treball molt més favorables que l’Estat espanyol, fet que contribueix a la viabilitat del seu sistema de Seguretat Social. En concret, la taxa d’ocupació de 20 a 64 anys a Catalunya és d’un 70,1% —semblant a les mitjanes de la UE i la OCDE—, mentre que al conjunt de l’Espanya és del 63,9%. El 2016, el 42,1% de la població a Catalunya estava afiliada a la Seguretat Social, mentre que a Espanya aquest percentatge era del 37,3%.
En tots els casos, els factors de treball a Catalunya són més positius que la mitjana estatal. Així, Catalunya té el 16% de la població espanyola, però compta amb el 17,3% de població ocupada, el 16,6 % de la població activa i tant sols el 12,3% de l’atur registrat i el 13,6% de l’atur (EPA). A més, té el 21,9% de la contractació indefinida i el 17,8% de l’afiliació a la Seguretat Social.
Paral·lelament, els salaris a Catalunya són, de mitjana, més elevats que a la resta de l’estat espanyol i, per tant, més capaços de fer front a les pensions: el 2016, a Catalunya, cada afiliat va cotitzar de mitjana 6.365 euros, un 7,7% més que l’agregat a Espanya.
Gràcies a aquesta situació més favorable del mercat de treball, en un context de dèficit del sistema com l’actual, Catalunya presenta un balanç de cotitzacions i prestacions més equilibrat que el d’Espanya, de forma que la dependència de recursos públics addicionals per finançar les prestacions (transferències, endeutament, etc) és molt menor. En aquest sentit, cal recordar que el Fons de Reserva de la Seguretat Social, que va arribar a assolir un 6,2% del PIB espanyol el 2011 (66.000 M€), s’ha reduït en els darrers anys fins situar-se a l’1,4% del PIB a finals de 2016, essent la previsió que aquest 2017 quedi totalment liquidat.
Switch to mobile version