Autor Esports
27 Abril 2018 a 10:00

El TC deixa sense efecte la tramitació de la llicència única

Per participar en competicions esportives d’àmbit català

Gerard Figueras World Sports Games

foto arxiu

El Tribunal Constitucional ha deixat sense efecte la tramitació de la llicència única per participar en competicions esportives d’àmbit català decisió que ha pres un cop ha estudiat el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar la Generalitat de Catalunya l’11 juny del 2015.,

La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (BOE de 17.9.2014), en el seu article 23 va modificar l’apartat 4 de l’article 32 de la Ley del Deporte implantant la llicència esportiva única, que habilita per a participar en qualsevol competició oficial de qualsevol àmbit territorial.
El passat 12 d’abril, el Ple del Tribunal Constitucional va pronunciar sentència en què declara que l’article 23 que estableix la llicència única s’ha d’interpretar en el següent sentit:
En l’apartat que diu “para la participación en cualquier competición deportiva oficial…”, s’ha d’entendre que aquest article es refereix exclusivament a les competicions oficials d’àmbit estatal. De no interpretar-se en aquests termes, s’estaria vulnerant l’ordre constitucional de distribució de competències.
Per tant, pel que fa a les competicions d’àmbit autonòmic, atès que no es troben afectades per aquest precepte, les federacions autonòmiques es regiran per la normativa autonòmica corresponent.
Cal destacar la feina feta pels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, que van preparar i interposar un recurs d’inconstitucionalitat que ha donat com a resultat la no aplicació de la llicencia única en les competicions oficials catalanes. La Secretaria General de l’Esport traslladarà ara les conclusions de la sentència al conjunt de les federacions catalanes.
El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, s’ha felicitat per aquesta sentència, perquè “posa les coses al seu lloc i demostra que una part de la Llei vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports”, així com alguns articles de l’Estatut català. “Amb el recurs que hem presentat, hem aconseguit aturar una invasió de competències que pretenia recentralitzar l’esport i recaptar diners de les llicències catalanes, i que ha perjudicat les nostres federacions durant aquests tres anys”, ha afegit.
Switch to mobile version