Autor Ensenyament
9 Abril 2018 a 15:00

Preinscripció de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria

 Del 13 al 24 d’abril

preinscripcio escolar 2018-19

El Departament d’Ensenyament crearà set nous centres i tres instituts escola per donar resposta a les necessitats d’escolarització del curs 2018-19. És una de les principals novetats del procés de preinscripció i matrícula de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de cara al curs vinent, en què també destaquen la compactació del calendari, la consolidació de les mesures de control per a detectar el frau i el fet que els centres hauran d’informar sobre la disponibilitat de menús especials per malalties cròniques. A més, es manté l’aposta per l’equitat en els processos d’escolarització en el marc de la corresponsabilitat amb els municipis.

La compactació del calendari -des que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en què ha obtingut la plaça-, que respon a la demanda de diferents sectors de la comunitat educativa d’escurçar el procés de preinscripció, permetrà que un major nombre d’alumnes nouvinguts o que es trobin en situacions de canvis, per exemple de domicili, puguin participar en el procés de preinscripció de forma ordinària. La reducció del calendari ha estat possible gràcies a les noves aplicacions informàtiques de gestió d’alumnes, gestió acadèmica i preinscripció.

Enguany les famílies que no tinguin plaça assignada als centres demanats en la sol·licitud de preinscripció podran ampliar la llista de centres a partir de les vacants existents. Així doncs, aquestes famílies rebran una comunicació per correu electrònic on podran accedir, d’una forma restringida, a totes les vacants existents i podran ampliar els centres demanats a la seva petició de preinscripció mantenint la puntuació inicial. Després es durà a terme l’assignació de places d’acord amb les noves demandes de les famílies.

Una altra de les novetats és que es consolidaran les mesures de control per a detectar el frau, a través de revisions de documentació que durà a terme el personal especialitzat del Departament. A més, en el cas de les malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, en l’informe o certificat mèdic que han de presentar les famílies, s’haurà d’especificar de quina malaltia es tracta i el diagnòstic s’haurà de fer d’acord amb els criteris del Departament de Salut. També es tindrà en compte l’existència o no de menús especials per a aquestes malalties en el centre de la primera petició. En aquest sentit, els centres han d’informar sobre la disponibilitat d’aquests menús especials.

Increment de l’oferta inicial de places

A P3 el Departament d’Ensenyament ofereix per al curs 2018-2019 un total de 78.089 places, que suposen 6.511 places més que les previstes en el padró -71.578-, i, a 1r d’ESO, 85.860 places, 2.627 més que en el padró -83.233-. Si ho comparem amb el curs anterior, a P3 es preveuen 869 places més –de 77.220 places a 78.089- i a 1r d’ESO, 2.358 més –de 83.502 a 85.860-. Per tant, es continua incrementant l’oferta de places d’acord amb la projecció de la població escolar elaborada per l’Idescat, que preveu un increment d’alumnes de secundària obligatòria -de 12 a 15 anys- fins el curs 2022-2023 i una posterior baixada.

Atès l’impacte d’aquesta projecció de la població en la planificació escolar, el Departament d’Ensenyament treballa a través de les següents actuacions per fer front a les necessitats d’increment en la secundària, que a llarg termini han de permetre ampliar l’oferta dels estudis postobligatoris:

 • Optimització d’espais en els centres educatius.
 • Redimensionament d’escoles amb alliberament d’espais.
 • Necessitat puntual d’espais en la secundària a resoldre de manera provisional,  excepte en municipis on queda clar la traçabilitat en el temps de nous centres.
2017-2018 2018-2019
Padró Places ofertades   Padró Places ofertades
P3 72.222 77.220 +4.998 71.578 78.089 +6.511
1r d’ESO 81.548 83.502 +1.954 83.233 85.860 +2.627

En relació al nombre de grups, a P3 l’oferta inicial és de 3.149 grups, que són un total de 5 grups menys que els que es van oferir en la preinscripció del curs passat, que van ser 3.154. D’aquesta oferta, 2.162 corresponen a l’escola pública i 987 a la concertada. A 1r d’ESO hi ha un increment de 75 unitats respecte a l’oferta inicial del curs passat: de 2.818 a 2.893. Un total de 1.924 grups corresponen a centres públics i 969 a concertats. Tots els grups, independentment de la titularitat, es revisaran i s’adequaran a la realitat derivada de la preinscripció i del procés de matrícula.

P3
Oferta pública
Oferta concertada
Servei d’Educació
2017-18
Oferta inicial
2.164 grups
990 grups
3.154 grups
2018-19
Oferta inicial
2.162 grups
 987 grups
3.149 grups
Variació respecte oferta inicial
 – 2 grups
– 3 grups
– 5 grups
1r d’ESO
Oferta pública
Oferta concertada
Servei d’Educació
2017-18
Oferta inicial
1.851 grups
967 grups
2.818 grups
2018-19
Oferta inicial
1.924 grups
969 grups
2.893 grups
Variació respecte oferta inicial
+ 73 grups
 + 2 grups
+ 75 grups

 

Consolidació dels criteris acordats amb els municipis

 
Els criteris emprats pel Departament per a la programació de l’oferta de places escolars per al curs vinent han estat els següents:

 • Donar resposta a les necessitats d’escolarització mitjançant els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
 • La distribució equilibrada de l’alumnat, harmonitzada amb els drets de les famílies a escollir escola, en la línia del que marca la Llei d’Educació de Catalunya.
 • Els acords establerts amb els municipis a través de les taules mixtes de planificació, que consoliden la corresponsabilitat entre el Departament i les entitats municipalistes en la definició de l’oferta inicial.

En aquests acords establerts amb les administracions locals es manté l’aposta per l’equitat en els processos d’escolarització en el marc de la corresponsabilitat amb els municipis. Són els següents:

 • Vetllar per a la continuïtat dels projectes educatius actuals.
 • Vetllar per a la distribució equilibrada de l’escolarització programant l’oferta inicial en base a la ràtio 25 a infantil i primària i a 30 a l’ESO.
 • Reducció de les ràtios dels centres en entorns de màxima complexitat a 22 a P3 i a 27 a 1r d’ESO, per tal de donar el màxim d’oportunitats a aquells alumnes amb un entorn que no els és tan favorable, sempre i quan hi hagi l’acord del centre i del municipi.
 • Programar els increments dels grups d’ESO tenint en compte la seva consolidació en funció de les necessitats d’escolarització a mig i llarg termini.

Creació de nous centres

Una altra de les novetats és la modificació del mapa escolar, en què hi hauran set nous centres en relació al curs anterior. Pel que fa als ensenyaments d’infantil i primària, es crea l’Escola Auditori de Barcelona al districte de  Sant Martí. En l’etapa de secundària es creen l’Institut Nou de l’Hospitalet de Llobregat, l’Institut  de Santa Coloma de Gramenet, l’Institut 22 @ de Barcelona al districte de Sant Martí, l’Institut de Mollerussa, l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell i l’Institut Joan Marquès de Terrassa.

Ensenyament continua l’aposta per la creació d’Instituts Escola, de comú acord amb les entitats municipalistes, que preveu aquest model en entorns complexes o situacions geogràfiques específiques. El model potencia, en aquests entorns, la relació amb les famílies, fent que aquesta sigui més intensa i continuada, especialment en el canvi cap a la secundària. Així mateix, facilita el coneixement de l’alumnat i de la seva realitat social, fet que permet prevenir l’absentisme escolar i l’abandonament escolar prematur i millorar la continuïtat educativa.

El curs vinent n’hi hauran tres de nous:

 • Institut Escola d’El Gornal per transformació de l’Escola El Gornal a L’Hospitalet de Llobregat.
 • Institut Escola Mar Mediterrània a Mataró per transformació de l’Escola Tomàs Viñas al barri de Cerdanyola.
 • Institut Escola Angela Bransuela per transformació de l’Escola Àngela Bransuela a Mataró, al barri de Rocafonda.

Mesures per afavorir l’escolarització equilibrada

D’acord amb el criteri d’afavorir una distribució equilibrada de l’alumnat, el Departament adopta un seguit de mesures en el procés de preinscripció i matrícula:

 • En preparar la preinscripció:

o   Detectar necessitats educatives en els futurs alumnes.

o   Dimensionar la reserva de places.

o   Adequar la zonificació i les adscripcions de centres.

o   Establir mesures per a incentivar l’accés a determinats centres.

o   Orientar a les famílies.

 • Durant la preinscripció:

o   Ajustar a les necessitat reals l’oferta prèvia de places i les reserves per a alumnat amb NEE.

o   Dur a terme actuacions d’acollida i d’acompanyament a les famílies.

 • Al llarg del curs:

o   Distribuir la “matrícula viva” equilibradament, entre tots els centres de la zona, tot evitant concentrar-la en els centres amb places vacants.

Desplegament del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat

Per altra banda, es planteja donar resposta a les necessitats dels alumnes ja existents en aplicació del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat que es concreta en la planificació de suports. Concretament, en el disseny, ordenació i implementació del Mapa de Recursos Intensius, la previsió de cara al proper curs 18-19 és la següent:

 • Planificació dels Suports intensius a l’escolarització inclusiva (SIEI): desplegament en 97 centres.
 • Planificació de les Aules integrals de suport (AIS): desplegament en 12 centres.
 • Planificació dels Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL): desplegament en 8 centres.
 • Diversificació de l’oferta dels Centres d’educació especial proveïdors de serveis i de recursos (CEEPSIR): desplegament en 9 centres.

Calendari de preinscripció
La preinscripció escolar començarà el proper 13 d’abril i acabarà el 24 del mateix mes. La majoria de sol·licituds de preinscripció seran pel primer curs de l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis als instituts. De fet, avui l’oferta inicial de grups per escolaritzar els alumnes està disponible en el taulell informatiu dels centres i està previst que al llarg del matí es publiqui al web http://queestudiar.gencat.cat. La matriculació s’haurà de realitzar del 21 al 27 de juny per als alumnes d’infantil, primària i primer d’ESO i, entre el 25 al 29 de juny –els que es matriculin al setembre, del 5 al 7-, per als de segon, tercer i quart d’ESO.

Tota la informació del calendari a la web preinscripcio.gencat.cat.

Switch to mobile version