Autor Societat
4 Octubre 2018 a 18:00

L’actualització de les zones amb risc d’inundació posades a informació pública per l’ACA

A les conques internes

zones risc d'inundacio// Autor: ACA

zones risc d’inundacio// Autor: ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a informació pública l’actualització de les zones amb risc potencial d’inundació a les conques internes. Tota la documentació relativa es podrà consultar fins el 15 de desembre per via telemàtica.

Aquesta actualització de les zones inundables es fa d’acord amb el que preveu el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació, que trasposa la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d’inundació.

Se sotmet així a informació pública la revisió i actualització de l’Avaluació preliminar del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (2n cicle), amb l’objectiu de definir si cal incloure noves àrees amb risc potencial significatiu d’inundació arran dels episodis d’inundació registrats en el període 2011-2017 i dels estudis duts a terme per ACA.
Uns 45 episodis d’inundació
En el període 2011-2017 hi ha inventariats 45 episodis d’inundació per pluges i per augment del cabal dels rius. Les indemnitzacions cobertes per aquest concepte varen ascendir a prop de 21 milions d’euros, afectant  140 municipis. De tots els episodis succeïts, només set es consideren rellevants, en concentrar danys superiors al milió d’euros per episodi.
Aquests set episodis acumulen danys per un valor de 27 milions d’euros, distribuïts en 86 municipis, i suposen  el 84% del danys totals registrats en el període d’estudi.

Augment de les zones amb risc d’inundació
En el primer cicle de planificació (2016-2021) es van comptabilitzar 29 àrees amb risc potencial d’inundació (ARPSI), 14 de les quals eren costaneres –incloent un total de 21 trams amb risc d’inundació (TRI)- i les quinze restants eren fluvials, incloent un total de 72 TRIs fluvials.
En la revisió que s’està duent a terme, el número d’àrees amb risc potencial d’inundació ascendeix a 44. D’aquestes, 28 corresponen a ARPSIs costaneres -incloent un total de 28 TRIs costaners-, 14 corresponen a ARPSIs fluvials i una correspon a ARPSI fluvial-pluvial – incloent un total de 79 TRIs- i, 1 ARPSI pluvial.
Cal tenir en compte que enguany, en el segon cicle de planificació (2022-2027), s’han inclòs noves tipologies d’inundació com fluvial-pluvial i pluvial.
Switch to mobile version