Autor Economia
3 Agost 2019 a 15:00

Creix l’ocupació als càmpings

Al juliol

Ocupació càmpings Juliol-19//Foto: diba

Ocupació càmpings Juliol-19//Foto: diba

L’ocupació durant el mes de juliol de 2019 en els càmpings de l’entorn de Barcelona presenta resultats per sobre de 2018 en general a tots els territoris, menys a les comarques de Paisatges Barcelona, segons l‘Enquesta Flaix d’ocupació turística del  mes del juliol als allotjaments de l’Entorn de Barcelona, duta a terme pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Les dades d’ocupació en càmpings es presenten a nivell de marca turística i per tant hi ha una agrupació de la mostra de les comarques que hi són representades. Així, cal especificar que la marca Paisatges Barcelona (abans Catalunya Central) representa els càmpings de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Moianès i Osona; la marca Costa Barcelona incorpora els establiments de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; finalment la marca Pirineus, per bé que contempla un conjunt de comarques catalanes, només està representada el Berguedà.

D’aquesta manera, la mitjana d’ocupació al juliol en els establiments de càmping de la província és de 63,2%, +0,8 pp per sobre del valor mig registrat al 2018.

L’ocupació per places en els establiments hotelers de l’entorn de Barcelona (no s’inclou en l’anàlisi la ciutat de Barcelona ni la resta del Barcelonès) se situa al 82,9% durant el mes de juliol de 2019. L’ocupació s’ha mantingut estable respecte l’any anterior (mateix valor d’ocupació), amb variació interanual lleugerament positiva durant la primera quinzena (+0,09 pp) i lleugerament negativa durant la segona quinzena (-0,12).

L’ocupació hotelera del mes de Juliol d’enguany és la més alta del tot el període 2010-2019 durant la primera quinzena (82%) i lleugerament inferior al 2018 en la segona quinzena (83,8%).

A nivell comarcal

Cinc de les onze comarques tenen ocupacions superiors a les assolides al 2018, amb creixements d’entre 1 i 5 pp. Dels augments d’ocupació destaquen els creixements del Garraf (+4,4 pp) i Alt Penedès (+2,6 pp). També és destacable, pel volum de places disponibles, el creixement de l’ocupació al Maresme (+0,8 pp). En quant als decreixements, els més destacats són els de l’Anoia (-11 pp) i el Berguedà (-7,4 pp), tot i que entre les dues comarques no arriben a les 2.000 places hoteleres (menys del 3% de les places de l’entorn de Barcelona). El descens  de gairebé 5 pp del Baix Llobregat sí que és destacable pel pes que te la seva oferta (16% sobre el total).

Les ocupacions mitjanes més altes al juliol segueixen sent les registrades a les comarques del Vallès Occidental (85,9%), Maresme (86,3%), Garraf (85,2%) i Baix Llobregat (84,1%), les quatre amb valors per sobre del 80%. Aquestes quatre comarques aglutinen el 85% del total de places en hotels de l’entorn de Barcelona.

Durant la primera quinzena, els resultats interanuals més positius, s’obtenen al Garraf, Vallès Oriental, Alt Penedès i Maresme (comarques més properes a l’àmbit de ciutat). Les comarques del Maresme i el Vallès Occidental presenten les ocupacions més altes del període, per sobre del 85%.

El Garraf, el Maresme, l’Alt Penedès i el Bages aconsegueixen mantenir el creixement assolit a la primera quinzena, també durant la segona quinzena. La resta de comarques obtenen variacions interanuals menys positives durant la segona quinzena, destacant els decreixements de l’Anoia i el Berguedà (-14,2 pp i -6,5 pp respectivament).

Osona, la comarca amb l’ocupació més alta en els establiments rurals

L’ocupació en els establiments de turisme rural de la província de Barcelona ha sofert una baixada de 3,4 pp respecte 2018 (-3,4 pp), registrant una ocupació mitjana del 55,5% durant el mes de Juliol de 2019.

L’ocupació del mes de juliol d’enguany en el turisme rural presenta un comportament per sota el 2017 i el 2018, però continua estant clarament per sobre de tota la resta d’anys de la sèrie històrica enregistrada des del 2010, en ambdues quinzenes del mes.

L’Informe Flaix d’ocupació turística és un treball del Laboratori de Turisme de l’Oficina Tècnica de Turisme que es realitza durant els períodes de màxima afluència a les destinacions de les comarques barcelonines des de l’any 2009.

Link de l’estudi “Enquesta Flaix d’ocupació turística del mes de juliol 2019, amb informació per comarques i marques turístiques.

Switch to mobile version